En gennemprøvet platform til effektiv borgerinddragelse

Go Vocal-platformen er designet til at gøre jeres borgerinddragelse nemmere og mere effektiv og samler og forenkler komplekse processer. Takket være et bredt udbud af metoder kan I skræddersy jeres projekter og målrette indsatsen for at sikre større repræsentativitet. Afdæk nemt brugbare indsigter, der baner vejen for mere informeret beslutningstagning.

Få en demo
Go Vocal Arrow right

Gennemtænkte forløb engagerer borgerne

Med Go Vocal kan du skabe skræddersyede inddragelsesforløb, der blander forskellige metoder fra vores komplette værktøjskasse. Alt samlet på ét sted.

online community software

Information

Kommunikér med lokalsamfundet gennem forskellige formater som interaktive projekttidslinjer, detaljerede og tilpassede projektsider og interaktive elementer. Og takket være det indbyggede kommunikationsværktøj kan I nemt komme i kontakt med borgerne.

online community software

Løbende opdateringer

Hold borgerne opdateret, når projekter udvikler sig. Platformen giver et overblik, så det er let at fastholde engagement og styrke tilliden undervejs. Enten ved at kommunikere med den enkelte borger eller alle involverede på én gang.

online community software

Alle kan følge med

Hold alle orienteret hele vejen igennem processen og tilskynd til en kultur, der bygger på fælles læring og nysgerrighed. Med vores følg-funktion kan borgerne let følge et projekt eller en diskussion, de er interesserede i, og modtage opdateringer, så de kan holde sig informeret og engagere sig, når de er klar.

online community software

Spørgeskemaer

Stil jeres borgere skræddersyede spørgsmål for at forstå deres behov og forventninger bedre, og udnyt vores integrerede AI-analyseværktøj til nemt at opsummere deres svar. Brug vores indbyggede Go Vocal Survey eller integrér jeres foretrukne værktøj som SurveyXact, MicroSoft Forms eller andet.

online community software

Afstemninger (Polls)

Få hurtig feedback på et specifikt emne for at forstå borgernes prioriteter på et øjeblik.

online community software

Analyse af muligheder

Invitér borgerne til at forstå forskellige scenarier, før I indsamler deres feedback. 

online community software

Kortlægning

Giv borgerne mulighed for at give feedback og idéer visuelt på et kort. Konfigurer kortet, som I vil: Upload brugerdefinerede lag, markér et område, hvor deltagerne kan dele input, eller tilføj supplerende undersøgelser, afkrydsningsfelter og numeriske spørgsmål relateret til specifikke områder.

online community software

Idéudvikling

Skab løsninger sammen med jeres borgere ved at lade dem dele, kommentere og udvikle på hinandens idéer.

online community software

Online workshops

Organisér online workshops med idéudvikling, prioriteringer, break-out rooms og både gruppe- og plenumopsamlinger. Del mødedokumentationen umiddelbart efter mødet.

online community software

Afstemning og prioritering

Engager jeres lokalsamfund i beslutningstagningen ved at præsentere et udvalg af muligheder eller scenarier. Borgerne kan stemme om deres præferencer eller rangordne mulighederne efter, hvad de synes, der skal prioriteres, hvilket hjælper jer med at måle den offentlige mening om vigtige fokusområder.

online community software

Borgerbudgetter

Lad borgerne fordele et specifikt projektbudget ved hjælp af vores værktøj. For at få indsigt i, hvad de synes, I skal investere i - eller for at sætte dem fri til selv at prioritere.

online community software

Borgerforslag

Gør det muligt for jeres borgere at foreslå projekter om ethvert givent emne og indsamle støtte fra andre borgere til deres idé. Får forslaget nok stemmer, går det videre til politisk behandling.

Inform

Information

Inform your community through various formats like interactive project timelines, detailed and custom project pages, and rich media. Plus, thanks to the built-in email tool, you can easily connect with registered users.

Follow

Keep your residents in the loop every step of the way and encourage a culture of civic learning and curiosity. With our follow function, residents can simply click to follow any project or discussion they're interested in and receive updates, allowing them to stay informed and engage when they're ready.

Official updates

Consolidate input and easily provide official updates on individual submissions by community members or global updates to your broader user base via our Input Manager.

Consult

Polls

Gather quick feedback on a specific topic to understand their priorities at a glance.

Surveys

Ask your community tailored questions to understand their needs and expectations better, and leverage our integrated AI analysis tool to distill open-text responses easily. Use our built-in CitizenLab survey tool, or embed your favorite third-party survey software.

Involve

Mapping

Allow your community to provide feedback & ideas visually on a map. Configure the map as you wish: upload custom layers, set a perimeter where participants can share input, or add supplementary surveys, checkboxes, and numerical questions related to specific areas.

Option Analysis

Invite your community to analyze and understand different potential scenarios, before gathering their feedback.

Collaborate

Option Analysis

Organize live discussions and facilitate online, real-time deliberation.

Ideation

Co-create solutions with your community members by letting them share ideas through an embedded form.

Empower

Community Proposals

Enable community members to suggest projects on any given topic and gather support, in a dynamic environment where ideas flow in a two-way street.

Participatory Budgeting

Let your community members allocate a specific project budget using our tool to get insights into what they think you should invest in.

Voting & prioritization

Engage your community in decision-making by presenting a curated set of options or scenarios. They can vote on their preferences or distribute a specified number of votes among multiple items to indicate which should be a priority, helping you gauge public opinion for key focus areas.

Nem projektstart og -styring

Opsætning og styring af projekter bør ikke være svært. På Go Vocals platform finder du alt det du skal bruge og jeres projektledere kan samarbejde problemfrit med veldefinerede roller, der er skræddersyet til det enkelte projekt. 

online community software

Hurtig, fleksibel opsætning af platform og projekt 

Gør jeres platform troværdig og letgenkendelig ved at tilpasse layout og grafik. Med vores CMS-inspirerede værktøj kan I effektivt formidle jeres projekter og forbedre forståelsen. I har også fleksibiliteten til at engagere jeres fællesskab på den måde, der passer dem bedst. Dette kan være gennem registreret eller anonym deltagelse, eller ved at oprette intelligente grupper baseret på specifikke kriterier som geografisk placering eller interesser, hvilket sikrer målrettet og relevant inddragelse.

online community software

Effektiv kommunikation

Styrk jeres kommunikation med vores integrerede værktøjer. Send personlige invitationer til udvalgte borgere eller grupper. Målrettede kampagner ved hjælp af smarte grupper giver mulighed for mere personlig kommunikation med specifikke grupper. Automatiske aktivitetsoversigter sikrer fortsat engagement.

online community software

Simpel administration og moderation 

Vores platform forenkler behandlingen af borgerinput. Med intuitive værktøjer til at filtrere og sortere input, kan I hurtigt opnå indsigt og formulere relevante svar. Fordel opgaver til teammedlemmer, og lad dem engagere sig direkte med fællesskabet. Vores oversigt over aktiviteter giver et klart og struktureret overblik over alle interaktioner, hvilket understøtter en proaktiv og konstruktiv moderering af dialogen.

Fast, flexible platform & project setup

Transform your platform into a trusted, easily recognizable space with customization options for layout and visuals. Our CMS-like builder empowers you to effectively convey your project's narrative, enhancing understanding. Additionally, you have the flexibility to engage your community in a way that suits them best. Whether it’s through registered or anonymous participation or the ability to create smart groups (based on specific conditions like location or interests), you can ensure targeted and relevant engagement.

Efficient project communication

Enhance your communication with our suite of integrated tools. With the ability to upload email addresses, you can extend personalized invitations to every community member. Targeted email campaigns using smart groups allow for more personalized communication with specific groups. Automated activity digests ensure continued engagement.

Management and moderation made easy

Our platform simplifies the processing of community input, allowing you to filter and sort swiftly for quick insights and responses. Delegate contributions to colleagues and empower them to engage directly with the community. The Activity overview ensures you maintain a clear, organized view of all contributions, facilitating proactive moderation to keep conversations constructive.

Hurtigere og bedre indsigt med indbyggede dashboards og AI

At balancere online og offline engagement fører ofte til spredte data, som kan være svære og tidskrævende at behandle og analysere effektivt. Mange teams ender med at begrave sig i regneark og bokse med tidskrævende rapportering og de finder det svært at drive og tilpasse igangværende projekter. Go Vocal tackler disse udfordringer for dem.

online community software

Effektiv analyseproces med Sensemaking

Vores platforms indbyggede AI-assistent Sensemaking, gør det nemmere og hurtigere for jer at forstå borgernes input. I kan stole på, at vores AI-assistent hurtigt grupperer input efter nøgleord hvilket muliggør hurtigere og mere intuitiv navigation. Socrates kan også generere kortfattede resuméer for hvert projekt, så I på et øjeblik kan få de vigtigste ting med. Vil I have mere nuanceret indsigt i de kvalitative data? Stil blot Sensemaking spørgsmål for at dykke dybere ned i projektets data.

online community software

Forbedret måling af niveauet af engagement

I vil altid have en omfattende forståelse af interaktionerne på jeres platform til rådighed takket være avancerede dashboards. Få et klart overblik over engagement på tværs af jeres platform med mulighed for at fokusere på specifikke projekter eller emner. Dyk ned i deltagernes demografi og identificer, hvilke grupper der deltager aktivt og hvordan de gør det. Med denne viden kan I skræddersy jeres projekter, så de vækker bedre genklang og når ud til flere borgere.

online community software

Effektiv projektrapportering

Løft jeres afrapporteringer med vores rapporteringsfunktioner, der er designet til at spare tid og forbedre kvaliteten af jeres indsigt. Automatiser udtræk og sørg for at alle holder sig informeret. For en mere omfattende analyse eller til understøttelse af præsentationer kan I nemt eksportere data som regneark eller billeder, der kan tilpasses. Desuden giver vores API mulighed for en nem integration med jeres foretrukne software til dataanalyse, hvilket strømliner jeres workflow.

Unparalleled analysis process with Sensemaking

Our platform's built-in AI assistant, SensemakingSocrates, accelerates your understanding of community input. Rely on our assistant to swiftly group input by (auto)tagging keywords, enabling faster and more intuitive navigation. The AI tool can also generate concise summaries for each project, distilling key takeaways in moments. Want more nuanced insights into the qualitative data? Simply ask Socrates questions to dive deeper.

Enhanced engagement tracking

You’ll always have a comprehensive understanding of the interactions on your platform thanks to advanced dashboards. Gain a clear view of engagement across your platform, with the flexibility to focus on specific projects or topics. Delve into participant demographics, identifying which groups are actively participating and how they do it. With this knowledge, you can tailor your initiatives to resonate better and reach more people.

Efficient project reporting

Elevate your reporting process with our reporting features, designed to save time and enhance the quality of your insights. Automate digests for you and your team, ensuring everyone stays informed. For a more comprehensive analysis or impactful presentations, effortlessly export platform data as spreadsheets or customizable images. Plus, our API allows for easy integration with your preferred data software, streamlining your workflow.

Casestudier

Mere end 500 lokale kommuner og organisationer anvender allerede Go Vocal i forbindelse med deres borgerinddragelse. 

Læs vores casestudier med tips og praktiske eksempler fra vellykkede projekter, der har gjort brug af vores digitale platform. 

Hver syvende borger deltog i planproces
DK Flag
Lejre Kommune, Danmark
Befolkning:
28.930

Hver syvende borger deltog i planproces

Lejre Kommune havde stor succes med at få inddraget borgerne i udarbejdelsen af en ny plan- og bæredygtighedsstrategi, da de gjorde indholdet nært og konkret og kombinerede fysisk og digital inddragelse

Få mere at vide
Go Vocal Arrow right
Rudersda, Danmark
Befolkning:
56.133

Efter borgersamling tog borgerne ejerskab for debatten online

En borgersamling med fokus på verdensmålene blev afsættet for en række workshops med borgere og virksomheder i Rudersdal Kommune i efteråret om bæredygtighed. Efterfølgende tog borgerne ejerskab for en konstruktiv debat med andre borgere online.

Få mere at vide
Go Vocal Arrow right
Flere byer
Befolkning:

INJUV engagerer 28.250 unge borgere til at diskutere ideer til bæredygtig udvikling for Chile

INJUV – Chiles Nationale Ungdomsinstitut – er en offentlig institution, der udarbejder ungdomsrelateret politik i samarbejde med regeringen. For at give unge borgere fra hele landet muligheden for at bidrage med idéer til lokaludvikling, lancerede INJUV en digital platform i vinteren 2019.

Få mere at vide
Go Vocal Arrow right

Er du klar til at høre mere?

Chat med en ekspert i borgerinddragelse for at se, hvordan vores online platform kan løfte jeres borgerinddragelsesprojekter til det næste niveau.

Anmod om en demo
Go Vocal Arrow right
Decorative graphicDecorative graphic